PREVIEW MODE
elo.fielo logo SV
Home
Led prestationen
Lead work.png h 250?h=250

Led prestationen

Ledning av arbetsprestationen innebär att upprätthålla en fungerande arbetsgemenskap, ingripa i missförhållanden och upprätthålla förutsättningarna för att utföra arbetet. Det är viktigt att du är tillgänglig samt finns till som hjälp och stöd i det dagliga arbetet. I det dagliga ledarskapet betonas närvaro, förmåga att lyssna och skapa en samtalsvänlig atmosfär. Genom ledning av arbetsprestationen upprätthåller du även personalens arbetsförmåga och förutspår utmaningar i arbetsförmågan.

Tips för ledning av arbetsprestationen:
• Lyssna och diskutera med din personal, motivera och upprepa viktiga frågor vid flera tillfällen i den vardagliga konversationen.
• Lyssna på och tolka arbetsgemenskapens och personalens "tysta signaler".
• Handled, vägled och stöd utförandet och utvecklingen av arbetet.
• Se till att gemensamt överenskomna spelregler följs.
• Ställ upp och följ mål.
• Ge och ta emot respons.
• Var närvarande och tillgänglig.

Visste du

Resultatet från Elos arbetsgemenskapsenkät visar att var fjärde av de som svarade saknar klarhet i vad som förväntas av dem i arbetet. Otydliga målsättningar i arbetet försvagar arbetsproduktiviteten och slutligen företagets resultat. Ledning av prestationen har en nyckelposition för företagets framgång!

Visste du

Resultatet från Elos arbetsgemenskapsenkät visar att var fjärde av de som svarade saknar klarhet i vad som förväntas av dem i arbetet. Otydliga målsättningar i arbetet försvagar arbetsproduktiviteten och slutligen företagets resultat. Ledning av prestationen har en nyckelposition för företagets framgång!


Handledning stöder framgång i arbetet

Arbetsgivaren är skyldig att handleda nya arbetstagare i arbetet. Handledning behövs också då arbetstagaren återvänder efter en lång frånvaro eller då arbetsuppgifterna ändras. En lyckad handledning stöder en god arbetsförmåga.

Läs mer om handledningen

Respons som en del av ledningen av prestationen

Responsens uppgift är att rikta arbetets grundläggande uppgifter och avtalade målsättningar och att hjälpa arbetstagarna att utvecklas i sitt eget arbete. Genom positiv respons uppmuntrar och motiverar du arbetstagarens självförtroende som stöder arbetet. Responsen främjar förändring och hjälper inlärningen. Positiv respons hjälper även till bättre ork i arbetet under hektiska tider, emedan konstruktiv respons ger möjlighet till att utvecklas i arbetet.

Fördjupa kompetensen

En lyckad ledning av förändringar upprätthåller arbetsförmågan

Förändringar hör till vardagen på arbetsplatser, både på gott och ont. Det finns alltid en orsak till förändringarna och deras huvudsakliga syfte är att utveckla och förnya arbetsplatsens verksamhet. Genomförandet av förändringar förutsätter en lyckad ledning av förändringen där skapandet av förståelse, stöd och kommunikation är i nyckelposition. Genom att skapa gynnsamma förhållanden för genomförandet av förändringarna förebygger du utmaningar i arbetsförmågan.

Läs mer om ledning av förändringar


I situationer där arbetstagaren…

Då arbetstagaren inte vet vad som förväntas av hen ska arbetsuppgiften och målsättningarna förtydligas.


Coachande frågor till arbetstagaren:
• Hur går ditt arbete?
• Vilka är de viktigaste målsättningarna i ditt arbete?
• Hur väl har du uppnått målsättningarna i ditt arbete?
• Behöver du min hjälp för att precisera målsättningarna i ditt arbete?
• Vill du ha mer eller mindre stöd av mig i ditt arbete?
• Upplever du att du får tillräcklig respons gällande ditt arbete?

Då arbetstagaren inte kan säkerställer du orientering och klargör utbildningsbehovet.

Coachande frågor till arbetstagaren:
• Hur går ditt arbete?
• Finns det uppgifter i ditt arbete som känns svåra?
• Behöver du ytterligare orientering? I vad?
• Hur upplever du att du lär dig bäst?
• Hur skulle man bäst kunna hjälpa dig?

Då arbetstagaren inte klarar av genomför du arbetsarrangemang och/eller skaffar arbetsverktyg.

Coachande frågor till arbetstagaren:
• Hur går ditt arbete?
• Hur fungerar de nuvarande arbetsarrangemangen för dig?
• Vad skulle förbättra ditt arbete?
• Vad anser du att man borde göra?

Då arbetstagaren inte ids ingriper du och ger vid behov en varning.

Coachande frågor till arbetstagaren:
• Hur går ditt arbete?
• Hur har du uppnått målsättningarna i ditt arbete?
• Vad hindrar dig från att lyckas i arbetet?
• Vilka förändringar kan du själv göra?
• På skalan 1-10, hur nöjd är du med ditt arbete?

Då arbetstagaren gör för mycket:
• Sätt gränser för arbetet
• Dela ansvaret mer
• Ta i bruk en arbetspartner
• Dela expertens kompetens mer
• Erbjud arbetsvägledning

Coachande frågor till arbetstagaren:
• Vad skulle jag som chef kunna göra för att ditt arbete skulle gå bättre?
• Saknar du hjälp eller coaching i någon av dina arbetsuppgifter?
• Hur skulle vi kunna utveckla samarbetet i vårt team?
• På skalan 1-5, hur nöjd är du med ditt arbete?
• På skalan 1-5, hur mycket stress upplever du?
• Vilka arbetsuppgifter tar upp din arbetstid?
• Vilka är dina viktigaste arbetsuppgifter?
• Vilka arbetsuppgifter kunde man överge?

Då arbetstagaren inte förmår:
• Samarbeta med företagshälsovården
• Bedöm arbetstagarens prestation i arbetet
• Ordna företagshälsovårdsrådgivning
• Modifiera arbetet
• Klargör rehabiliteringsmöjligheter

Coachande frågor till arbetstagaren:
• Hur går ditt arbete?
• Hur ser du på din egen situation?
• Vilka arbetsuppgifter går bra?
• Vilka arbetsuppgifter går inte bra?
• Vad skulle hjälpa dig att fortsätta arbeta?

Läs mer i avsnittet Ta tag i utmaningarna.

Dela den här sidan